– Nauka odbywa się w oparciu o podręczniki renomowanej firmy LONGMAN.

– Standardowe zajęcia trwają od września do czerwca. Przerwy świąteczne i zimowe w zajęciach odpowiadają przerwom szkolnym.

– W kalendarzowe dni świąteczne zajęcia nie odbywają się, jeżeli uczestnicy kursy nie zadecydują inaczej.

– Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w sposób fachowy i skuteczny.

– Nad sposobem nauki i doborem materiałów nadzór sprawuje doświadczony metodyk.

– Kwalifikowanie do odpowiedniej grupy przeprowadzane jest na podstawie rozmowy wstępnej lub testu opanowania języka angielskiego.

– Szkoła wydaje pisemną indywidualną informację o postępach w nauce.

– Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego /opanowaniu materiału z danego podręcznika/ zostaje wydane imienne świadectwo potwierdzające.

– Podczas zajęć wykorzystywane są techniki audiowizualne i materiały uzupełniające podręczniki.

– Informacje i dane o uczestnikach kursów są w wyłącznej dyspozycji organizatora kursów i nie są ujawniane osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe i adresowe są usuwane  z archiwum organizatora kursów po zakończeniu kursu, na wniosek osoby zainteresowanej.