W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy:

*Kursy standardowe języka angielskiego

BRITISH ENGLISH
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

*Kursy standardowe języka angielskiego

AMERICAN ENGLISH
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

*Korepetycje z języka angielskiego z zakresu materiału:

– szkoły podstawowej,
– średniej,
– uczelni wyższych
– innych

*Przygotowanie do egzaminów:

– gimnazjalnych,
– maturalnych,
– międzynarodowych: Cambridge, Oxford i TOEFL
– specjalistycznych

*kursy specjalistyczne języka angielskiego:

– dla firm (Business English)
– przygotowujące do wyjazdów zagranicznych
– podnoszące kwalifikacje zawodowe

*tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne (angielski-polski, polski-angielski)
Lekcja w Szkole trwa 60 minut
Kursanci mogą wybrać odpowiednią dla siebie grupę pod względem liczebności uczestników spośród następujących propozycji:
-zajęcia indywidualne,
-zajęcia w grupie 2 osobowej,
-zajęcia w grupie 3 osobowej,
-zajęcia w grupie 4 osobowej,


Sposoby płatności

wybrany rodzaj opłaty*terminarz dokonywania opłatpodział sumy calkowitejbonifikata
jednorazowado 20.09.2022100%10%
w dwóch ratach I rata: do 20.09.2022

II rata: do 30.01.2023

50%5%
w czterech ratach I rata: do 20.09.2021

II rata: do 30.11.2022

III rata: do 30.01.2023

IV rata: do 30.03.2023

25%, 25%, 25%, 25%

REGULAMIN
kursów językowych i zajęć korepetycyjnych

1. Zajęcia prowadzone są w miejscu siedziby firmy: Kraków, ul. Meiera 20F/3 i Olkusz, ul.R.Traugutta 1/3

2. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom opanowania języka (ustalany na podstawie rozmowy wstępnej lub testu kwalifikacyjnego).

 2. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom opanowania języka (ustalany na podstawie rozmowy wstępnej lub testu kwalifikacyjnego).

3. Uczestnicy kursów Standard English otrzymują pisemne raporty o wynikach w nauce, a po zdaniu egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego /egzamin sprawdza opanowanie materiału z podręcznika/ imienny certyfikat.

4. Standardowe zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w terminie ustalonym ze wszystkimi uczestnikami zajęć danej grupy.

5.Opłaty za zajęcia należy wnosić regularnie, według ustaleń z tabeli opłat.

6. Opłata za zajęcia nie uwzględnia ceny podręczników. Słuchacz zakupuje podręcznik we własnym zakresie lub za pośrednictwem Szkoły.

7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszania bądź zmniejszania opłat / bez względu na przyczynę nieobecności/.

8. Słuchacze zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia. Przewidywaną nieobecność prosimy zgłaszać nie później niż do godz. 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zaległości powstałe z tytułu nieobecności uczestnik kursu zobowiązany jest uzupełnić we własnym zakresie*.

9. Po 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecnościach następuje wykreślenie z listy uczestników kursu.

10.Uczestnik kursu może zrezygnować z kursu  bez podania przyczyny,   uprzednio informując Szkołę o swojej decyzji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.

11.Rezygnacja z kursu nie zobowiązuje Szkoły do zwrotu kursantowi zapłaconych wcześniej przez niego rat opłat, jeżeli rezygnacja nie nastąpiła z winy Szkoły.

12. Od uczestnika kursu wymagane są: punktualność, zdyscyplinowanie, przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział. Zabrania się zachowania sprzecznego z normami współżycia społecznego i godzących w uczucia religijne i narodowe.

13. Zajęcia odwołane z winy Szkoły lub z przyczyn obiektywnych będą odrabiane w ustalonym wspólnie z uczestnikami zajęć terminie.

14. Rejestrowanie przebiegu zajęć za pomocą urządzeń elektronicznych wymaga zgody Szkoły.

15. Uczestnicy zajęć proszeni są o korzystanie ze zmiennego obuwia.

16.Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie może spowodować skreślenie z listy uczniów.

17. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo przebywających na jej terenie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej.

*przewiduje się dodatkowe bezpłatne zajęcia dla osób, które po okresie nieobecności mają kłopoty z opanowaniem zrealizowanego materiału gramatycznego / potrzebę przeprowadzenia takich zajęć ustala nauczyciel.

Informacje dodatkowe

 • Nauka odbywa się w oparciu o podręczniki renomowanej firmy LONGMAN.
 • Zajęcia trwają od września do czerwca. Przerwy świąteczne i zimowe w zajęciach odpowiadają przerwom szkolnym.
 • W kalendarzowe dni świąteczne zajęcia nie odbywają się, jeżeli uczestnicy kursy nie zadecydują inaczej.
 • Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w sposób fachowy i skuteczny.
 • Nad sposobem nauki i doborem materiałów nadzór sprawuje doświadczony metodyk.
 • Kwalifikowanie do odpowiedniej grupy przeprowadzane jest na podstawie rozmowy wstępnej lub testu opanowania języka angielskiego.
 • Uczestnictwo w grupie dostosowane jest do wieku i poziomu sprawności językowej.
 • Dwa razy w ciągu roku szkolnego wydaje się pisemną informację o postępach w nauce.
 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego /opanowaniu materiału z danego podręcznika/ zostaje wydane imienne świadectwo potwierdzające.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć nieodpłatnie prasę anglojęzyczną i słowniki.
 • Podczas zajęć wykorzystywane są techniki audiowizualne i materiały uzupełniające podręczniki.