REGULAMIN
kursów językowych i zajęć korepetycyjnych

Zajęcia prowadzone są w miejscu siedziby firmy:
Kraków, ul. Meiera 20F/3 i Olkusz, ul.Traugutta 1/3.

1. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom opanowania języka (ustalany na podstawie rozmowy wstępnej lub testu kwalifikacyjnego).

2. Uczestnicy kursów Standard English otrzymują pisemne raporty o wynikach w nauce, a po zdaniu egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego /egzamin sprawdza opanowanie materiału z podręcznika/ imienny certyfikat.

3. Standardowe zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w terminie ustalonym ze wszystkimi uczestnikami zajęć danej grupy.

4.Opłaty za zajęcia należy wnosić regularnie, według ustaleń z tabeli opłat.

5. Opłata za zajęcia nie uwzględnia ceny podręczników. Słuchacz zakupuje podręcznik we własnym zakresie lub za pośrednictwem Szkoły.

6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszania bądź zmniejszania opłat / bez względu na przyczynę nieobecności/.

7. Słuchacze zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia. Przewidywaną nieobecność prosimy zgłaszać nie później niż do godz. 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zaległości powstałe z tytułu nieobecności uczestnik kursu zobowiązany jest uzupełnić we własnym zakresie*.

8. Po 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecnościach następuje wykreślenie z listy uczestników kursu.

9.Uczestnik kursu może zrezygnować z kursu  bez podania przyczyny, uprzednio informując Szkołę o swojej decyzji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.

10.Rezygnacja z kursu nie zobowiązuje Szkoły do zwrotu kursantowi zapłaconych wcześniej przez niego rat opłat, jeżeli rezygnacja nie nastąpiła z winy Szkoły.

11. Od uczestnika kursu wymagane są: punktualność, zdyscyplinowanie, przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział. Zabrania się zachowania sprzecznego z normami współżycia społecznego i godzących w uczucia religijne i narodowe.

12. Zajęcia odwołane z winy Szkoły lub z przyczyn obiektywnych będą odrabiane w ustalonym wspólnie z uczestnikami zajęć terminie.

13. Rejestrowanie przebiegu zajęć za pomocą urządzeń elektronicznych jest zabronione.

14. Uczestnicy zajęć proszeni są o korzystanie ze zmiennego obuwia.

15.Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie może spowodować skreślenie z listy uczniów.

16. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo przebywających na jej terenie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej.

*przewiduje się dodatkowe bezpłatne zajęcia dla osób, które po okresie nieobecności mają kłopoty z opanowaniem zrealizowanego materiału gramatycznego / potrzebę przeprowadzenia takich zajęć ustala nauczyciel.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 601 08 04 08 lub mailowego nauka@pro.onet.pl